Stavební firma Brno

Zelená úsporám

Naše společnost je registrována a připravena pomoci vám získat dotaci v co nejvyšší míře. Tým odborníků z řad projektantů, architektů, ale i stavebníků vám pomůže s vypracováním projektu, dokumentace, realizací a řádné dodržení stavebních postupů.

 

Na co je možné žádat

Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám
energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.
Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení
realizace opatření po 1. dubnu 2009.

Oblast A: Úspora energie na vytápění

V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).

V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

V případě celkového zateplení obytné budovy je podmínkou pro poskytnutí podpory dosažení energeticky úsporného standardu obytné budovy, tj. roční měrné potřeby tepla nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů, a zároveň snížení potřeby energie na vytápění o 40 %. Pokud žadatel dosáhne celkovým zateplením ještě nižší měrné potřeby tepla (40 kWh/m2 u rodinných domů respektive 30 kWh/m2 u bytových domů), získá vyšší dotaci, a to 2200 Kč/m2 u rodinných domů respektive 1500 Kč/m2 u bytových domů.

 •   Přehled výše podpory v oblasti A pro rodinné domy naleznete ZDE.

 •   Přehled výše podpory v oblasti A pro bytové domy naleznete ZDE.

Požadavky na minimální rozsah povinného projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory A stanoví tento dokument.


Oblast B: Výstavba v pasivním energetickém standardu

V oblasti B podporuje program Zelená úsporám výstavbu nových rodinných a bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy, podmínkou pro přidělení podpory je v obou případech dosažení měrné roční potřeby tepla nejvýše 20 kWh/m2 u rodinných domů respektive 15 kWh/m2 u bytových domů. Dotace se přiděluje jako pevná částka na jeden rodinný dům (250 000 Kč) nebo jednu bytovou jednotku v bytovém domě (150 000 Kč).

 •   Přehled výše podpory v oblasti B pro rodinné domy naleznete ZDE.

 •   Přehled výše podpory v oblasti B pro bytové domy naleznete ZDE.

Požadavky na minimální rozsah povinného projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory B stanoví tento dokument.

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie
pro vytápění a přípravu teplé vody

V podoblasti C.1 podporuje program Zelená úsporám výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění (uhlí, kapalná fosilní paliva, elektřina) za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla  v rodinných a bytových domech.

Podpora v podoblasti C.2 se týká i instalace těchto  zdrojů v novostavbách.

V podoblasti C.3 je podporována instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i do novostaveb.

Podmínkou pro získání podpory při výměně neekologického zdroje vytápění za zdroj na biomasu je dosažení předepsané účinnosti zdroje a emisních parametrů. Nejvyšší částkou podporuje program Zelená úsporám instalaci kotlů na biomasu se samočinnou dodávkou paliva, nižší částkou pak instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva a s akumulační nádrží a instalaci kotlů na biomasu s ruční dodávkou paliva bez akumulační nádrže. Stejnou částkou program Zelená úsporám podporuje instalaci zdrojů na biomasu v novostavbách.

Podmínkou pro získání dotace na tepelné čerpadlo (výměna za neekologický zdroj vytápění i instalace tepelného čerpadla v novostavbě) je dosažení předepsaného topného faktoru. Podporované technologie tepelných čerpadel jsou země-voda, vzduch-voda a voda-voda, přičemž tepelná čerpadla technologie vzduch-voda jsou vzhledem k nižším investičním nákladům a nižšímu energetickému efektu podporována nižší částkou než technologie země-voda a voda-voda. 

 •   Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro rodinné domy naleznete
  ZDE.

 •   Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 (zdroje vytápění
  na biomasu, tepelná čerpadla) pro bytové domy naleznete
  ZDE.

Požadavky na minimální rozsah povinného projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.1 stanoví tento dokument.

Požadavky na minimální rozsah povinného projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.2 stanoví tento dokument.

U solárních kolektorů na přípravu teplé vody je podmínkou pro poskytnutí dotace dosažení vypočteného ročního solárního zisku alespoň 350 kWh/m2 plochy absorpční plochy kolektoru a celkem 1500 kWh pro instalaci na rodinném domě, nebo celkem 1000 kWh na jednu bytovou jednotku, která je na systém napojena, pro instalaci na bytovém domě. U solárního systému, který slouží k přípravě teplé vody a  zároveň k přitápění, se požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku pro celou instalaci zvyšují 1,3krát.Instalaci panelů pouze pro přípravu teplé vody podporuje Zelená úsporám částkou 55 000 Kč u rodinných domů respektive částkou 25 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů. Instalaci panelů k přípravě teplé vody a přitápění podporuje Zelená úsporám vyšší částkou, a to 80 000 Kč u rodinných domů a 35 000 Kč na jednu bytovou jednotku u bytových domů.

 •   Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy naleznete ZDE.

 •   Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy naleznete ZDE.

Požadavky na minimální rozsah povinného projektu k žádosti o dotaci v oblasti podpory C.3 stanoví tento dokument.

Pro výpočet solárních zisků u solárních systémů pro přípravu teplé vody a pro přípravu teplé vody a přitápění se používá jednotná metodika energetického hodnocení solárních soustav dle TNI 730302 vypracovaná Ing. Tomášem Matuškou, PhD. a kol. Elektronickou podobu programu pro bilancování solárních soustav upravenou  pro potřeby programu Zelená úsporám naleznete ZDE.

Dotační bonus

Žadatele, který provede vybranou kombinaci opatření (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám dotačním bonusem ve výši 20 000 Kč u rodinného domu a 50 000 Kč u bytového domu. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.

 •    Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu
  pro rodinné domy naleznete
  ZDE.

 •    Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu
  pro bytové domy naleznete
  ZDE.

Podpora na přípravu a realizaci opatření
(podpora na projekt)

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektu a odborného posudku (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění), případně dalších souvisejících prací, a to ve všech oblastech podpory. Například v oblasti podpory A (zateplení obytných budov) může žadatel získat 20 000 Kč (u rodinných domů), v oblasti B (výstavba pasivních obytných budov) 40 000 Kč. U kombinací opatření lze však získat podporu na zpracování odborného posudku pouze jednou.

 

Kompletní dokumentace byla převzata z webu www.zelenausporam.cz

 

Zelená úsporám

08.12.2009 16:06

Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu pro rodinné domy

  D - Dotační bonus Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření  (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám otačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí  na jednotlivá opatření.   ...
08.12.2009 16:06

Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu pro bytové domy

  D - Dotační bonus Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření  (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám otačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí  na jednotlivá opatření.   ...
08.12.2009 11:52

Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy

  C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody) V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze k přípravě teplé vody, nebo k přípravě teplé vody a přitápění. Podporované opatření ...
08.12.2009 11:50

Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody) V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění. Podporované opatření ...
08.12.2009 11:47

Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 pro bytové domy

  C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění...
08.12.2009 11:45

Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 pro rodinné domy

  C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů...
08.12.2009 11:39

Přehled výše podpory v oblasti B pro bytové domy

  B - Výstavba v pasivním energetickém standardu V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.   ...
08.12.2009 11:37

Přehled výše podpory v oblasti B pro rodinné domy

  B - Výstavba v pasivním energetickém standardu V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu.   ...
08.12.2009 11:32

Přehled výše podpory v oblasti A pro bytové domy

  A - Úspory energie na vytápění V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.    Podporované opatření  Výše podpory ...
08.12.2009 11:28

Přehled výše podpory v oblasti A pro rodinné domy

  A - Úspory energie na vytápění V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.  Podporované opatření  Výše podpory ...

Zelená úsporám

08.12.2009 16:06

Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu pro rodinné domy

  D - Dotační bonus Žadatele, který provede některou z níže uvedených kombinací opatření  (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám otačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí  na jednotlivá opatření.   ...
08.12.2009 16:06

Přehled kombinací opatření k získání dotačního bonusu pro bytové domy

  D - Dotační bonus Žadatele, který provede jednu z níže uvedených kombinací opatření  (např. celkové zateplení a instalaci ekologického zdroje vytápění), ocení program Zelená úsporám otačním bonusem. Podmínkou je současné podání žádostí  na jednotlivá opatření.   ...
08.12.2009 11:52

Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro bytové domy

  C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody) V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze k přípravě teplé vody, nebo k přípravě teplé vody a přitápění. Podporované opatření ...
08.12.2009 11:50

Přehled výše podpory pro oblast C.3 pro rodinné domy

C.3 - Instalace solárně-termických kolektorů (pouze pro přípravu teplé vody) V oblasti C.3 program Zelená úsporám podporuje instalaci solárních kolektorů, a to buď pouze pro přípravu teplé vody, nebo pro přípravu teplé vody a přitápění. Podporované opatření ...
08.12.2009 11:47

Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 pro bytové domy

  C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů vytápění...
08.12.2009 11:45

Přehled výše podpory v oblasti C.1 a C.2 pro rodinné domy

  C.1, C.2 - Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb V oblasti C.1 program Zelená úsporám podporuje výměnu stávajících neekologických zdrojů...
08.12.2009 11:39

Přehled výše podpory v oblasti B pro bytové domy

  B - Výstavba v pasivním energetickém standardu V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových bytových domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících bytových domů na energeticky pasivní standard.   ...
08.12.2009 11:37

Přehled výše podpory v oblasti B pro rodinné domy

  B - Výstavba v pasivním energetickém standardu V oblasti B program Zelená úsporám podporuje výstavbu nových rodinných domů splňujících pasivní energetický standard. Podporována je i změna stavby stávajících rodinných domů do pasivního energetického standardu.   ...
08.12.2009 11:32

Přehled výše podpory v oblasti A pro bytové domy

  A - Úspory energie na vytápění V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení bytových domů.    Podporované opatření  Výše podpory ...
08.12.2009 11:28

Přehled výše podpory v oblasti A pro rodinné domy

  A - Úspory energie na vytápění V oblasti A program Zelená úsporám podporuje opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového, nebo dílčího zateplení rodinných domů.  Podporované opatření  Výše podpory ...

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode


Ekonomické nízkoenergetické stavby Přístřešky webmaster tools Infratopení - infrapanely Schody Zateplení fasád Interiérové dveře Obklady, koupelny, dlažba kliky a kování Bazény, septiky Svítidla, osvětlení Kuchyně, podlahy Garážová vrata, vrata Tepelná čerpadla Projekty rodinných domů Odpadkové koše